Migratierecht / Immigration law

For English, see below.

Vreemdelingenrecht
Het vreemdelingenrecht, ook wel Immigration Law genoemd,  is een dynamisch en complex rechtsgebied dat continu in verandering is. Vaak wordt hierbij de media gehaald. Doordat de veranderingen binnen dit rechtsgebied elkaar op de voet volgen, is het belangrijk dat u door een specialist wordt bijgestaan. Kessels Advocaten heeft ruime ervaring en expertise op dit unieke terrein en adviseert regelmatig particulieren en bedrijven op dit punt.

 

Brexit

De Brexit, het vertrek van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU) houdt de gemoederen al een tijd bezig. Maar wat betekent deze Brexit voor Britse burgers die in Nederland wonen en werken? En voor familieleden die al dan niet EU-burger zijn? Heeft u als werkgever Britse onderdanen in dienst? Dan loopt u tegen een hoop vragen. Onze gespecialiseerde advocaten zijn op de hoogte van de actuele stand van zaken en kunnen u begeleiden bij onder meer een visumaanvraag.

 

Gezinshereniging
Nederlanders of houders van een Nederlandse verblijfsvergunning kunnen hun buitenlandse partner naar Nederland halen. Hiervoor gelden strenge voorwaarden. Het is daarom van groot belang om een MVV-aanvraag goed voor te bereiden en vóór het indienen van de aanvraag al de meeste papieren te verzamelen. Hierbij kunnen onze advocaten u uiteraard van dienst zijn.

 

Aanvragen visum kort verblijf

Voor veel nationaliteiten geldt dat een Schengenvisum vereist is om Nederland in te reizen voor een kort bezoek. Met een visum kort verblijf kan een bezoek maximaal 3 maanden duren. Het komt regelmatig voor dat het Schengenvisum wordt geweigerd. Hiertegen kan dan bezwaar worden ingesteld. Redenen voor afwijzing van het visum zijn meestal vestigingsgevaar of een gebrek aan economische of sociale binding met het land van herkomst. Onze advocaten kunnen u bijstaan om de IND te overtuigen van het tegendeel.

 

Arbeidsmigratie

Er zijn verschillende manieren om een verblijfsvergunning te krijgen in Nederland. Een reden kan zijn dat u werkt in Nederland, bijvoorbeeld als kennismigrant of zelfstandig ondernemer, of kort verblijf op een zakelijk visum. Dit betreft dan arbeidsmigratie. Onze advocaten kunnen zowel werknemers als werkgevers adviseren over de mogelijkheden.

 

Uw migratierecht advocaat in Breda
Migratie raakt u. Zowel als migrant als werkgever die met migratievraagstukken te maken krijgt. Er hangt veel van af en dat begrijpen we. Bij Kessels Advocaten bent u aan het juiste adres met uw vragen over het migratierecht en vreemdelingenrecht. Wij leggen u op een heldere manier uit hoe de procedure zal verlopen en houden u continu op de hoogte. Neemt u gerust contact op met onze gespecialiseerde advocaat Ruud Bom.

 

Actualiteiten en kennis

Op onze website vindt u diverse artikelen waarin u meer kunt lezen over migratierecht en aanverwante onderwerpen. Ook bloggen we regelmatig over de actualiteit. Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Immigration Law
The Dutch 'vreemdelingenrecht', also known as the 'Immigration Law', is a dynamic and complex area of the law that is subject to constant change and is often covered in the media. As changes in this area of the law so closely follow each other, it is important that you are assisted by a specialist. Kessels Advocaten has a wide-range of experience and expertise in this unique field and regularly advises private individuals and companies on these matters.

 

Brexit

Brexit, the term often used to describe the United Kingdom (UK's) departure from the European Union (EU), has been a hotly-debated topic for a while now. But what does Brexit mean for British citizens who are living and working in the Netherlands? And for family members who may or may not be EU citizens? Are you British or do you have any British employees? Then you'll be asking yourself a lot of these questions. Our specialist lawyers are aware of the current state of affairs and can assist you with visa applications etc.

 

Family Reunification
Dutch citizens, or those holding a Dutch residency permit, can bring their foreign partner to the Netherlands. There are strict conditions for this. It is therefore very important to prepare a Provisional Residence Permit application (MVV-aanvraag) and to collect most of the documents before submitting the application. Our lawyers could certainly be of assistance in this matter.

 

Requesting a Short-Stay Visa

For many nationalities, a Schengen visa is required to enter the Netherlands for a short visit. With a short stay visa, a visit can last up to a maximum of 3 months. A Schengen visa application can, however, often be refused. An appeal against this decision can then be lodged. Reasons for rejecting the visa application are usually a risk of remaining or a lack of economic or social ties to the country of origin. Our lawyers can assist you in convincing the IND (Dutch Immigration and Naturalisation Service) otherwise.

 

Labour Migration

There are different ways to get a residence permit in the Netherlands. One reason may be that you work in the Netherlands, for example as a highly skilled migrant or self-employed entrepreneur, or you are staying for a short time on a business visa. This therefore falls into the field of labour migration. Our lawyers can advise both employees and employers about the possibilities.

 

Your Migration Lawyers in Breda
Migration can affect you, both as migrant and as an employer who has to deal with migration issues. There is a lot riding on these matters and we understand that. Kessels Advocaten is the right place to come with your questions about migration and immigration law. We will explain to you in a clear way what the procedure entails and we'll keep you constantly in the loop. Simply get in touch with our specialised lawyer, Ruud Bom.

 

Current Events and Expertise

You'll find numerous articles on our website with lots of information about immigration law and related topics. We also write regular blogs about current events. Want to find out more? Then feel free to contact us.

DSC_8916.jpg
  • LinkedIn - Black Circle

Bezoekadres:

Kessels Advocaten

Julianalaan 1

4819 AB Breda

T: +31 (0)76 525 3535

E: info@kesselsadvocaten.nl

Correspondentieadres:

Postbus 2090

4800 CB Breda

  • facebook-logo-button (5)
  • twitter-logo-button (3)
  • linkedin-logo-button

© 2019 Flor-IT - www.flor-it.nl