top of page
  • Foto van schrijverSimone Dirven

Compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte

Nadat de Tweede Kamer op 5 juli 2018 heeft ingestemd met een wetsvoorstel aangaande de compensatie voor de transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte, heeft de Eerste Kamer op 10 juli 2018 hetzelfde gedaan. Het wetsvoorstel werd in maart 2017 al gepubliceerd, zie ook ons eerdere blog en zal waarschijnlijk vanaf 1 april 2020 inwerking treden.


Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid 

Voordat een dienstverband  wegens langdurige arbeidsongeschiktheid wordt beëindigd zijn vaak aanzienlijke kosten door de werkgever gemaakt. Zo is er al twee jaar salaris betaald en zijn re-integratiekosten gemaakt. Om naast al die kosten bij ontslag een transitievergoeding te moeten betalen, wordt door werkgevers als onrechtvaardig ervaren. Daarom kozen werkgevers voor het ‘slapend’ houden van het dienstverband.


Een slapend dienstverband, verleden tijd?

Gelet op de compensatie transitievergoeding na 2 jaar ziekte, is het inderdaad niet meer nodig om het dienstverband slapend te houden. De werkgever ontvangt de aan de werknemer te betalen transitievergoeding terug. Dat houdt in de praktijk in dat de werkgever wordt gecompenseerd door het UWV via het Algemeen Werkloosheidsfonds. Om dat mogelijk te kunnen maken zal daardoor de premie van het Awf overigens wel gaan stijgen. Naar schatting zal het structureel met 0,1% omhoog gaan, met uitzondering van het jaar van de inwerkingtreding (2020), dan zal de premie waarschijnlijk 0,5% stijgen.


Beperking van de compensatie

De omvang van de compensatie is niet onbeperkt. Ten eerste zal de compensatie nooit hoger zijn dan de hoogte van de wettelijke transitievergoeding. Ten tweede zal de compensatie niet het bedrag overschrijden dat de werknemer aan brutoloon heeft ontvangen tijdens ziekte. Ten slotte wordt een eventueel opgelegde loonsanctie aan de werkgever niet meegenomen in de berekening van de compensatie.


In de praktijk

Enkele praktische tips op een rij:


De aanvraag voor de compensatie moet te zijner tijd worden gedaan bij het UWV. Het UWV zal in dat verband bewijs willen zien dat het inderdaad gaat om een ontslag na twee jaar ziekte. Zorg er dus voor dat dit door middel van stukken, zoals de arbeidsovereenkomst, loonstroken en/of documenten vanuit de Arbodienst kan worden aangetoond.


De compensatie kan pas worden aangevraagd als de transitievergoeding daadwerkelijk aan de werknemer is betaald. Het UWV doet dus niet aan voorfinanciering.


De compensatie kan niet alleen worden aangevraagd na opzegging van de arbeidsovereenkomst met toestemming van het UWV, maar ook als er via een vaststellingsovereenkomst afscheid is genomen of als de kantonrechter de arbeidsovereenkomst heeft ontbonden. Maar let er dan wel op dat in die vaststellingsovereenkomst of ontbindingsbeschikking de reden voor ontslag (namelijk: 2 jaar ziekte) correct benoemd staat.


De regeling wordt met terugwerkende kracht ingevoerd, namelijk per 1 juli 2015. Dat betekent dat transitievergoedingen die zijn betaald op of na 1 juli 2015, ook voor compensatie in aanmerking komen. Uiteraard geldt dan ook: de werkgever moet wel aantonen dat het gaat om een transitievergoeding na beëindiging van het dienstverband na 2 jaar ziekte.


De termijn om de compensatie aan te vragen is beperkt: de compensatieaanvraag moet zijn gedaan binnen 6 maanden nadat de transitievergoeding is betaald. Voor zover het de compensatie van transitievergoedingen betreft die tussen 1 juli 2015 en 1 april 2010 zijn voldaan, geldt dat de aanvraag voor 1 oktober 2020 moet zijn gedaan.

5 weergaven

Comments


bottom of page