top of page
  • Foto van schrijverSimone Dirven

Erfpacht, erfdienstbaarheid & opstal

Wat is nu precies het verschil tussen deze drie begrippen?


Erfpacht

Erfpacht is een zakelijk recht dat de erfpachter de bevoegdheid geeft de onroerende zaak van een ander te houden en te gebruiken. Erfpacht ontstaat door vestiging overeenkomstig de regels die gelden voor de overdracht van onroerende zaken of door verjaring. Verjaring ontstaat bij een onafgebroken bezit te goeder trouw van tien jaar en te kwader trouw van twintig jaar.


Erfdienstbaarheid

Bij een erfdienstbaarheid is er sprake van een dienend erf en een heersend erf. Het dienend erf is een onroerende zaak dat bezwaard is met een last ten behoeve van het heersende erf. Een veelvoorkomende erfdienstbaarheid is het recht van overpad. Iemand maakt gebruik van andermans erf om op het eigen erf te komen. Ook erfdienstbaarheden kunnen ontstaan door vestiging en verjaring.


Opstal

Het recht van opstal is een zakelijk recht om in, op of boven een onroerende zaak van een ander gebouwen, werken of beplantingen in eigendom te hebben of te verkrijgen. Die gebouwen, werken of beplantingen zijn dan eigendom van degene die het recht van opstal heeft. In de akte van vestiging kan aan de opstaller de verplichting worden opgelegd om retributie te betalen. Dat is een geldsom die op, al dan niet afgesproken tijdstippen, betaald wordt aan degene van wie de onroerende zaak is.

5.093 weergaven

コメント


bottom of page