top of page
  • Foto van schrijverSimone Dirven

Het civielrechtelijk bestuursverbod

De wet op het civielrechtelijk bestuursverbod is op 1 juli 2016 in werking getreden.

De rechtbank kan een aan een bestuurder een bestuursverbod opleggen waardoor de bestuurder gedurende een periode van maximaal vijf jaar niet tot bestuurder of commissaris van een rechtspersoon kan worden benoemd. Als een bestuurder voor wie een bestuursverbod is opgelegd toch tot bestuurder wordt benoemd in een oprichtingsakte, dan is het benoemingsbesluit nietig en heeft het dus geen effect.


Het bestuursverbod kan worden opgelegd aan een bestuurder die in de drie jaar voorafgaand aan het faillissement zich schuldig heeft gemaakt aan wangedrag of wanneer een bestuurder faillissementsfraude pleegt. Dat wangedrag kan er bijvoorbeeld uit bestaan dat een bestuurder niet voldoet aan zijn wettelijke informatie- en medewerkingsverplichtingen jegens de curator.


De rechtbank kan het bestuursverbod opleggen op verzoek van het Openbaar Ministerie of de curator. De curator heeft wel een machtiging van de rechter-commissaris nodig voordat hij het bestuursverbod bij de rechtbank kan vorderen.

5 weergaven

Commentaires


bottom of page