top of page
  • Foto van schrijverSimone Dirven

Kindgebonden budget en kinderalimentatie

Vrijdag 9 oktober jl. deed de Hoge Raad uitspraak waarmee een eind is gekomen aan de onduidelijkheid over het kind gebonden budget in relatie tot de kinderalimentatie.

De zogenaamde “alleenstaande ouderkop” is op 1 januari 2015 geïntroduceerd en sindsdien bestaat er onduidelijkheid over de vraag op welke manier die bij de berekening van kinderalimentatie moet worden betrokken. Gelukkig is er nu duidelijkheid.


Eerst behoefte bepalen Een alimentatieberekening begint met het bepalen van de kosten van een kind, de behoefte. Dat gebeurt aan de hand van de zogenaamde ‘Nibud-tabellen’. In deze tabellen wordt afhankelijk van de leeftijd van een kind, de gezinssamenstelling en het netto inkomen van zijn ouders, weergegeven hoeveel een kind kost. In de tabel is er al rekening mee gehouden dat de ouder bij wie het kind woont, kinderbijslag ontvangt. Kinderbijslag is inkomensonafhankelijk. Iedere ouder heeft daar recht, los van zijn/haar inkomen en los van de gezinssituatie.


Kind gebonden budget Daarnaast kunnen ouders kind gebonden budget ontvangen. Dat kind gebonden budget is wel afhankelijk van de hoogte van het inkomen en de gezinssituatie.


Met ingang van 1 januari 2015 is het kind gebonden budget fors toegenomen. In dat bedrag is namelijk sinds dat moment ook de alleenstaande ouderkorting opgenomen. Een bedrag dat eerder in de vorm van een fiscaal voordeel aan alleenstaande ouders toekwam.

Volgens de aanbeveling in het zogenaamde ‘Trema rapport’ – op basis waarvan alimentatie wordt berekend – moest het kind gebonden budget in mindering worden gebracht op de kosten van een kind. De behoefte aan alimentatie wordt daarmee dus verlaagd vanwege het te ontvangen kind gebonden budget.


Sinds het moment dat deze aanbeveling van toepassing werd is er behoorlijk veel discussie over geweest. Het betekende immers dat de alimentatieplichtige ouder minder bijdroeg omdat de overheid een deel van de kosten voor zijn rekening nam. De vraag werd gesteld of dat wel de bedoeling van de wijziging van de regeling was. Het wachten was op een uitspraak van de Hoge Raad.


De Hoge Raad heeft nu gesproken Vrijdag 9 oktober jl. gaf de Hoge Raad – het hoogste rechtscollege in Nederland – het verlossende woord (ECLI:NL:HR:2015:2982). Het kind gebonden budget moet voortaan worden opgeteld bij het inkomen van de alleenstaande ouder en niet langer in mindering worden gebracht op de kosten van een kind.


Dit betekent vooral een wijziging in nadelige zin voor de betalende ouder. De alimentatie zal door deze uitspraak hoger uitvallen dan wanneer wordt gerekend volgens de aanbeveling uit het Trema-rapport.  Die aanbeveling is nu overruled door de uitspraak van de Hoge Raad. Hoewel er natuurlijk altijd voor- en tegenstanders zullen zijn van deze nieuwe benadering, is het goed dat er nu duidelijkheid is.


De uitspraak zal wel aanleiding zijn voor wijzigingsverzoeken. Check dus of de uitspraak van de Hoge Raad ook in uw situatie tot een wijziging van de huidige kinderalimentatie kan leiden.


4 weergaven

Comments


bottom of page