top of page
  • Foto van schrijverSimone Dirven

Misbruik van identiteitsverschil

De rechtbank Den Haag veroordeelde in haar arrest van 26 april 2017 een vennootschap en haar bestuurder in privé tot betaling van achterstallige huur wegens misbruik van identiteitsverschil.


Wanneer is er sprake van misbruik van identiteitsverschil?

Van misbruik van identiteitsverschil is sprake als een vennootschap haar activiteiten staakt en een andere vennootschap die activiteiten of nagenoeg dezelfde activiteiten voortzet waarbij de (feitelijke) beleidsbepalers en de persoon die doorslaggevende zeggenschap heeft (zoals een aandeelhouder) van de twee vennootschappen dezelfde zijn of aan elkaar verbonden zijn zoals middels een familiare band. Een beleidsbepaler hoeft niet de formele bestuurder te zijn zoals die bij de KvK staat ingeschreven. Het kan (en zal in de meeste gevallen) de persoon zijn die feitelijk het voor het zeggen heeft.


Het doel van de overgang van de ene vennootschap naar de andere is om één of meerderde specifieke crediteuren buiten spel te zetten. Door de overgang worden zij immers geconfronteerd met een vennootschap die geen verhaal biedt. Zij staan echter niet met lege handen, is al eerder in de rechtspraak bepaald en nu door de rechtbank Den Haag opnieuw bevestigd.


Casus

Wat speelde er? GSP Ltd. was een huurovereenkomst aangegaan met OK Autoglas. Enig bestuurder van de Ltd. was A. Vanaf 1 maart 2014 betaalt de Ltd. geen huur meer. De Ltd. is per 1 mei 2014 opgeheven. Op 3 februari 2014 is GSP B.V. opgericht met A als bestuurder en zijn echtgenote als gemachtigde zoals ook bij de Ltd. het geval was.


OK Autoglas start een procedure tegen de B.V. en haar bestuurder (in privé) A stellende dat zij misbruik maken van het identiteitsverschil van de Ltd. Op wie OK Autoglas een vordering heeft en de B.V. die de onderneming van de Ltd. voortzet. Immers, de naam en het logo van de ondernemingen zijn gelijk, zij hebben dezelfde bestuurder en gemachtigde, zijn op hetzelfde adres gevestigd, hebben dezelfde website en e-mailadres en de omschrijving van de activiteiten van beide ondernemingen is dezelfde.

De rechtbank oordeelt als volgt:


Voor beantwoording van de vraag of sprake is van misbruik van identiteitsverschil neemt de rechtbank tot uitgangspunt (in lijn met het door Autoglas aangehaalde Rainbow-arrest van de Hoge Raad) dat door degene die zeggenschap heeft over twee rechtspersonen misbruik kan worden gemaakt van het identiteitsverschil tussen deze rechtspersonen en dat hetgeen met zodanig misbruik werd beoogd, in rechte niet behoeft te worden gehonoreerd. Het maken van zodanig misbruik zal in de regel moeten worden aangemerkt als een onrechtmatige daad, die verplicht tot het vergoeden van de schade die door het misbruik aan derden wordt toegebracht. Deze verplichting tot schadevergoeding zal dan niet alleen rusten op de persoon die met gebruikmaking van zijn zeggenschap de betrokken rechtspersonen tot medewerking aan dat onrechtmatig handelen heeft gebracht, doch ook op deze rechtspersonen zelf, omdat het ongeoorloofde oogmerk van degene die hen beheerst rechtens dient te worden aangemerkt als een oogmerk ook van henzelf.


Oordeel rechtbank

Uit de gang van zaken leidt de rechtbank af dat A. geen ander oogmerk had dan OK Autoglas als crediteur te benadelen en wel door het verijdelen van verhaal van OK Autoglas op de Ltd. De rechtbank acht dit onrechtmatig en verplicht de (rechts)personen die voor deze handelswijze verantwoordelijk zijn, tot vergoeding van de schade die OK Autoglas als gevolg daarvan lijdt. Dat zijn in dit geval zowel A. (in persoon) als de B.V.


Overigens wordt A. ook nog om een andere reden in persoon aansprakelijk gehouden. Gebleken is namelijk dat OK Autoglas als enige crediteur van de Ltd. onbetaald is gebleven. Alle andere crediteuren zijn betaald. A. heeft dus willens en wetens bewerkstelligd dat GSP Ltd. haar verplichtingen onder de huurovereenkomst jegens OK Autoglas niet na is gekomen. Hiervoor valt A. persoonlijk een ernstig verwijt te treffen.


Wat te doen bij misbruik van identiteitsverschil?

Wanneer u zich als schuldeiser met een onverhaalbare vordering geconfronteerd ziet terwijl de onderneming door een andere vennootschap wordt voortgezet, kunt u verhaal zoeken bij de voortzettende vennootschap en haar bestuurder.


Laat u vrijblijvend door ons adviseren over de mogelijkheden van verhaal van uw vordering. Dan weet u waar u aan toe bent.

440 weergaven

Comments


bottom of page