top of page
  • Foto van schrijverSimone Dirven

Vrees voor ontslagbescherming en loondoorbetaling bij ziekte? Neem een AOW-er in dienst.

Wetsvoorstel doorwerken na AOW is op 29 september 2015 aangenomen door Eerste Kamer.


Met deze nieuwe wetgeving die per 1 januari 2016 in werking treedt, is de koudwatervrees van werkgevers tegen diverse verplichtingen die het werkgeverschap met zich brengt, grotendeels weggenomen.


De belangrijkste tegemoetkomingen naar werkgevers om een AOW-er in dient te nemen (of te houden) zijn als volgt samen te vatten:


- Gedurende de eerste 48 maanden (4 jaar!) mogen er zes contracten voor bepaalde tijd worden aangegaan zonder dat de AOW-er ontslagbescherming opbouwt. De telling (48 maanden/zes overeenkomsten) begint pas te lopen vanaf de datum waarop de AOW-gerechtigde leeftijd is ingegaan.

- De (tussentijdse) opzegtermijn bedraagt standaard één maand, ongeacht de duur van het dienstverband.

- De loondoorbetalingsplicht en andere verplichtingen bij ziekte zijn teruggebracht van twee jaar naar 13 weken. Mogelijk dat na evaluatie die doorbetalingsplicht in 2018 nog verder naar beneden wordt bijgesteld.Op de AOW-er zijn de sociale verzekeringswetten niet van toepassing: dus ook geen ZW en ook geen WIA en daarmee vervalt het risico dat bij beëindiging tijdens ziekte er nog een extra premieheffing gaat ontstaan voor de werkgever.Bij einde dienstverband is geen transitievergoeding verschuldigd.

- De AOW-er heeft geen recht op uitbreiding van de arbeidsomvang (aantal contracturen). Dit om te voorkomen dat uitbreiding ten koste gaat van de gewone werknemers.

- De AOW-er heeft er wel een recht bijgekregen: ook voor hem gaat de Wet Minimumloon en Vakantietoeslag gelden.

- De politiek was bevreesd dat de AOW-er (met dit pakket van maatregelen) terrein gaat winnen op de arbeidsmarkt ten koste van de werknemer die zijn AOW-recht nog als een toekomstgegeven ervaart. Als doekje voor het bloeden was daarom al eerder bepaald dat in de situatie dat er op bedrijfseconomische grond ontslagen vallen, de AOW-er die op een uitwisselbare functie zit, er als eerste uit zal moeten en op hem dus niet het afspiegelingsbeginsel van toepassing is. Dit uitgangspunt is nu ook overgenomen in de publieke sector.

- Wat al eerder was ingevoerd, is dat een werkgever bij of na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, de dienstbetrekking kan opzeggen zonder toestemming van UWV of tussenkomst van de rechter. Echter, de regel die bepaalt dat met het aangaan van een nieuw contract bij of na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd  wél weer ontslagbescherming optreedt, blijft bestaan.


Let op: deze nieuwe regels gaan pas in per 1 januari 2016. Dus voordat u als werkgever een blik jonge AOW-ers opentrekt, moet u nog even geduld hebben.

7 weergaven

Comments


bottom of page