top of page
  • Foto van schrijverSimone Dirven

Wet auteurscontractenrecht in werking getreden

Per 1 juli 2015 is de Wet auteurscontactenrecht in werking getreden. Het doel van de wet is om de makers van auteursrechtelijk beschermde werken (zoals schrijvers, fotografen of kunstenaars) nog beter te beschermen. Vooral ten opzichte van de exploitanten van hun werk. Deze verhouding was in de loop der jaren scheef gegroeid. In de praktijk was de exploitant de sterkere partij waarbij de maker veelal van de exploitant afhankelijk was om bijvoorbeeld zijn boek uit te kunnen geven. In dit blog bespreek ik een aantal belangrijke wijzigingen uit de nieuwe wet.


Als een maker een exclusieve licentie aan iemand verleent, moet hij de licentie sinds 1 juli 2015 via een akte verlenen. Dit betekent dat partijen een schriftelijke overeenkomst moeten aangaan en deze moeten ondertekenen. Ook hebben makers nu recht op een billijke vergoeding voor de verlening van de exploitatiebevoegdheid. Dit geldt ook voor toekomstige exploitatievormen die pas aan de orde komen na het sluiten van het contract. Met deze bepaling wil de wetgever meer flexibiliteit creëren in het licht van toekomstige technologische ontwikkelingen. De maker heeft daarnaast ook recht op de billijke vergoeding als hij met een exploitant geen overeenkomst heeft gesloten, maar deze het werk wel daadwerkelijk exploiteert.


Daarnaast kent de wet een zogenoemde bestseller-bepaling. Als een exploitant en een maker een bepaalde vergoeding hebben afgesproken, maar later blijkt het werk een succes te zijn dan heeft de maker nu alsnog recht op een aanvullende vergoeding. Er moet dan wel sprake zijn van een redelijk belang bij de ontbinding. Bijvoorbeeld omdat de maker het werk zelf of via een ander succesvoller kan exploiteren. Als aan de andere kant blijkt dat de exploitant onvoldoende moeite doet om het werk te exploiteren, dan kan de maker de overeenkomst ontbinden. Maar dat is niet het enige. Ook als er onredelijk bezwarende bepalingen in het contract staan, bijvoorbeeld die gaan over een volgende cd die de maker zou maken, kan de maker deze vernietigen.


De wet kent veel vage begrippen, waaronder de billijke vergoeding. De maker heeft recht op een billijke vergoeding, maar wat dit precies inhoudt zal in de toekomst worden bepaald door concrete omstandigheden. Dat is sterk afhankelijk van het werk en de branche. De regels gelden voor contracten die gesloten zijn na 1 juli 2015. Alleen de bepalingen die gaan over de mogelijkheid tot ontbinding en vernietiging van een overeenkomst zijn ook van toepassing op overeenkomsten die eerder zijn gesloten. De wet geldt bovendien alleen voor natuurlijke personen, dus niet voor rechtspersonen of werkgevers. Wij controleren bestaande contracten graag voor u. Staan er bijvoorbeeld onredelijk bezwarende bedingen in? Ook voor nieuwe contracten die auteurscontractenrecht-proof zijn kunt u bij ons terecht.

5 weergaven

コメント


bottom of page