top of page
  • Foto van schrijverSimone Dirven

Wet bescherming bedrijfsgeheimen aangenomen

Vorige week is de Wet bescherming bedrijfsgeheimen aangenomen door de Eerste Kamer. Wat deze wet inhoudt en betekent voor uw bedrijf, leest u in dit bl


Wat zijn bedrijfsgeheimen? De Wet bescherming bedrijfsgeheimen is gebaseerd op een Europese Richtlijn. Eén van de voordelen van deze wet is dat nu is omschreven wat bedrijfsgeheimen precies zijn. Die definitie op zich is niet nieuw, maar is nu dus wel wettelijk verankerd. Informatie valt onder bedrijfsgeheimen als zij:


1. Niet algemeen bekend is of gemakkelijk toegankelijk is voor degenen die zich normaal gesproken bezig houden met deze informatie; en 2. Handelswaarde bezitten omdat ze geheim is; en 3. Door degene die rechtmatig over de informatie beschikt onderworpen is aan redelijke maatregelen om de informatie geheim te houden.

Bedrijfsgeheimen zijn geen rechten van intellectueel eigendom. Wanneer is er sprake van een inbreuk op een bedrijfsgeheim? Het verkrijgen of openbaar maken van een bedrijfsgeheim is onder omstandigheden onrechtmatig. Dat is volgens de Wet bescherming bedrijfsgeheimen onder meer zo wanneer iemand de bedrijfsgeheimen door onrechtmatige toegang heeft gekregen of door verkrijging of openbaarmaking inbreuk maakt op de geheimhoudingsovereenkomst of een andere contractuele verplichting.


Welke middelen zijn er in geval van een inbreuk? De wet regelt ook de juridische mogelijkheden die de houder van het bedrijfsgeheim heeft. Zo kan de houder de voorzieningenrechter vragen om te bevelen de openbaarmaking te staken, of een verbod oplegging om inbreukmakende goederen te produceren.


Technische en organisatorische maatregelen U wilt uw bedrijfsgeheimen zo goed mogelijk beschermen. U kunt alleen een beroep doen op de Wet bescherming bedrijfsgeheimen als u maatregelen heeft genomen om de informatie geheim te houden. Dat kunt u doen door organisatorische en technische maatregelen. Technische en organisatorische maatregelen voor de bescherming van persoonsgegevens moet u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming al nemen. In het verlengde daarvan kunt u die mogelijkheid dus ook benutten om uw bedrijfsgeheimen te beschermen. Zorg voor goede digitale beveiliging en leidt uw werknemers in dit kader ook goed op. Bedrijfsgeheimen kunnen immers ook via een datalek ten prooi vallen aan kwaadwillenden.


Geheimhoudingsovereenkomst/NDA Het blijft verstandig om geheimhoudingsovereenkomsten of non-disclosure agreements (NDA’s) te sluiten. Let er daarop wel op dat u een boetebeding opneemt in de overeenkomsten. Het sluiten van deze overeenkomsten is één van de maatregelen die u kunt nemen om een beroep te kunnen doen op de Wet bescherming bedrijfsgeheimen. In een geheimhoudingsovereenkomst of NDA kunt u bovendien geheimhouding bedingen ten aanzien van veel meer dan alleen die informatie en know-how die onder de reikwijdte van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen vallen.


11 weergaven

Comments


bottom of page