top of page
Arbeidsrecht

Transitievergoeding

Iedere werknemer die door toedoen van zijn werkgever een einde ziet komen aan zijn arbeidsovereenkomst, als die arbeidsovereenkomst tenminste 24 maanden heeft geduurd, heeft recht op een ontslagvergoeding (een enkele uitzondering daargelaten). Die ontslagvergoeding heet “transitievergoeding”. Datzelfde recht op vergoeding -vermeerderd met een vergoeding naar billijkheid-ontstaat voor een werknemer die is geconfronteerd met ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever en die om die reden de arbeidsovereenkomst niet langer heeft voortgezet. Alleen de werknemer die zelf ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of heeft nagelaten, heeft geen recht op een transitievergoeding.

De transitievergoeding wordt als volgt berekend: voor elke periode van zes maanden dienstverband wordt een  transitievergoedingsrecht opgebouwd van 1/6 maandsalaris.

Vanaf het 10e jaar van het dienstverband wordt voor elk blok van 6 maanden ¼ maandsalaris opgebouwd. Daarnaast geldt nog een overgangsregeling voor oudere werknemers die – als ze niet bij een kleine werkgever werkzaam zijn – de opbouw van het vergoedingsrecht iets meer versneld zien.

 

De wetgever heeft de regelgeving rond de transitievergoeding nog wat verder verfijnd in enkele detailbepalingen. Zo geldt dat de dienstjaren van voor 1 juli 2015 in beginsel meetellen, maar niet in alle gevallen wanneer het een kleine werkgever betreft.

 

De transitievergoeding is per 1 januari 2019 maximaal € 81.000 bruto of als het jaarsalaris op een hoger niveau ligt, vormt dat jaarsalaris het plafond.

 

Compensatieregeling transitievergoeding

Heeft u een werknemer ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid? Was die werknemer bij het eindigen van het dienstverband nog arbeidsongeschikt, en heeft u hem een transitievergoeding betaald? Dan kunt u met terugwerkende kracht compensatie aanvragen voor deze vergoeding. Dit kan bij dienstverbanden die zijn geëindigd vanaf 1 juli 2015. De Wet compensatie transitievergoeding, die op 20 juli 2018 is gepubliceerd, maakt dit mogelijk. De bedoeling is om aanvragen vanaf 1 april 2020 mogelijk te maken. U kunt dan met terugwerkende kracht deze compensatie aanvragen.

 

Bewaar uw documenten waarmee u kunt aantonen dat de arbeidsovereenkomst vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid is beëindigd zoals o.a. de ontslagvergunning of beëindigingsovereenkomst, bewijs van berekening en betaling transitievergoeding en ziekteverzuimhistorie.

DSC_8571.jpg
  • LinkedIn - Black Circle
bottom of page