top of page

Klachtenregeling Kessels Advocaten

Klachten over de wijze waarop kantoorgenoten handelen kunnen gericht worden aan mr. M.H. den Otter.

Begripsomschrijving
Klacht: elke redelijkerwijs als zodanig aan te merken, mondeling of schriftelijk gedane uitlating van ongenoegen van of namens een cliënt betreffende de dienstverlening door een of meer advocaten van Kessels Advocaten.
Klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die klachten uit.
Klachtenfunctionaris: de persoon, niet zijnde de advocaat tegen wie de klacht is gericht, aan wie de behandeling van de klacht is overgedragen.

De doelstellingen van de klachtenregeling zijn:
1. Het op constructieve wijze afhandelen van klachten van cliënten binnen een redelijke termijn.
2. Het opsporen van de oorzaak van klachten van cliënten.
3. Het behouden van goede relaties met cliënten.
4. Het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening.

Informeren van de cliënt
1. De advocaat wijst de cliënt erop dat het kantoor een klachtenregeling hanteert.
2. Hij deelt de cliënt mee dat de mogelijkheid bestaat om onopgeloste klachten voor te leggen aan de Geschillencommissie advocatuur
3. Hij meldt de cliënt dat het Reglement Geschillencommissie advocatuur kan worden opgevraagd bij de secretaris van de Commissie op het adres postbus 90600, Den Haag.

De interne klachtenprocedure
1. Wanneer een cliënt op enigerlei wijze ons kantoor benadert met een klacht wordt de betrokken advocaat daarvan in kennis gesteld.
2. De betrokken advocaat tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na raadpleging van de klachtenfunctionaris.
3. De klachtenfunctionaris kan gesprekken tussen advocaat en cliënt bijwonen of, als advocaat of cliënt daarom vragen, buiten aanwezigheid van de advocaat met de cliënt spreken.
4. De betrokken advocaat respectievelijk de klachtenfunctionaris draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van de klacht met inachtneming van de onderhavige klachtenbehandeling.
5. Geheimhouding is onder alle omstandigheden gewaarborgd.
6. Wanneer in het contract met de cliënt de klacht niet tot tevredenheid wordt afgehandeld, kan de kwestie worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur.

De betrokken advocaten en daarna de klachtenfunctionaris zijn verantwoordelijk voor de behandeling van de klachten.
De betrokken advocaat houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte van de voortgang in het overleg met cliënt over de klacht.
De klachtenfunctionaris ziet erop toe, dat de klacht binnen 4 weken is afgehandeld.
De klachtenfunctionaris geeft de cliënt schriftelijk bericht over de wijze waarop de klacht is afgehandeld c.q. beoordeeld.
De klachtenfunctionaris houdt een klachtendossier bij.

De klachtenfunctionaris brengt van de afhandeling van klachten verslag uit aan de maatschap van Kessels Advocaten. De klachtenfunctionaris doet als naar zijn mening daartoe aanleiding bestaat aan de maatschap Kessels Advocaten aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.

Voor meer informatie over de klachtenregeling kunt u contact opnemen met mr. M.H. den Otter

bottom of page