top of page
  • Foto van schrijverSimone Dirven

Dividend

Dividend is een financiële beloning die een vennootschap aan haar aandeelhouders geeft. In ruil voor het aandeelhouderschap krijgen de aandeelhouders een gedeelte van de winst uitgekeerd. Dit kan in geld, maar bijvoorbeeld ook in de vorm van nieuwe aandelen.

De algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd te besluiten tot dividenduitkering. Het bestuur moet daarna haar goedkeuring verlenen voor de dividenduitkering.


Bij een BV mag het bestuur goedkeuring alleen weigeren als de BV na het uitkeren van dividend haar schulden niet meer kan voldoen.


Bij een NV moet blijken uit de jaarrekening of dividend mag worden uitgekeerd. Het eigen vermogen moet groter zijn dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden. Is dat het geval, dan moet er dividend worden uitgekeerd aan de aandeelhouders.


Het eigen vermogen kan als volgt berekend worden: er moet eerst bepaald worden wat het geplaatste aandelenkapitaal is. Hierbij moeten verschillende dingen opgeteld worden: agioreserve, winstreserve en herwaarderingsreserve. Na het optellen van deze dingen moet de nettowinst of het nettoverlies erbij worden opgeteld of afgetrokken. Dan is het eigen vermogen berekend.

12 weergaven

Comments


bottom of page