top of page
  • Marco den Otter

Denk eens aan de jaarrekeningprocedure

Bijgewerkt op: 13 jan. 2023

Geschil over een earn-out regeling; denk eens aan de jaarrekeningprocedure.


Een earn-out regeling is een regeling waarbij de koopprijs voor de aandelen van een vennootschap afhankelijk is van de resultaten van de overgenomen vennootschap. Het is een regeling die vaak tot discussie leidt en daarom een lawyers paradise. Die geschillen ontstaan omdat de koper de prijs wil drukken en daarom zal hij de jaarrekening zo inrichten dat het resultaat zo minimaal mogelijk is. Dat is, als is overeengekomen dat de earn-out een percentage van de winst is. Omdat winst geen vastomlijnd begrip is, is er veel ruimte voor discussie.

Overigens kan die discussie beperkt worden door de earn-out afhankelijk van de omzet te stellen. Omzet is namelijk een meer vastomlijnd begrip. Om die reden zal de verkoper een earn-out afhankelijk van de omzet willen. Omdat de koper veelal een veelvoud van de winst betaalt, zal hij de earn-out van de winst afhankelijk willen laten zijn.


Terug naar de discussie. Die zal gaan over de hoogte van de winst zoals die door de koper middels de jaarrekening is vastgesteld. De vraag is of dat juist is geschied. Een gewone rechter heeft daar in de regel geen tot weinig verstand van en zal de hulp van een deskundige inroepen. De Ondernemingskamer (OK) bestaat echter o.a. uit accountants die bij uitstek kennis op dit vlak hebben. Vandaar dat belanghebbenden bij een vennootschap de jaarrekening van die vennootschap door de OK kunnen laten toetsen.


Vaak hebben de beoogde correcties betrekking op voorschriften over de inrichting van de jaarrekening uit Boek 2 BW. Gedacht kan worden aan regels over bijvoorbeeld:

  • de presentatie van de jaarrekening;

  • de waardering en bepaling van de winst;

  • de afschrijvingsmethodiek; of

  • andere grondslagen die zijn toegepast, bijvoorbeeld bij consolidatie.


Er zijn twee kringen van belanghebbenden. De eerste zijn bijvoorbeeld de aandeelhouders, certificaathouders, degenen die een aan de winst gerelateerd recht hebben (‘tantiè misten’), de ondernemingsraad en werknemers. De tweede zijn personen en vennootschappen die een specifiek en concreet nadeel hebben bij de vastgestelde jaarrekening. Dat is o.a. de verkoper die door de vastgestelde jaarrekening benadeeld is omdat die tot een lagere earn-out leidt. Dat belang zal gesteld moeten worden en bij betwisting door de vennootschap zal aannemelijk gemaakt moeten worden dat de verlangde wijziging van de jaarrekening tot een hogere earn-out kan leiden.


Bij toewijzing van het verzoek zal de OK de vennootschap bevelen om de jaarrekening in te richten overeenkomstig haar aanwijzingen zoals door de winst op een andere wijze vast te stellen. Daarmee bereikt u dus in één keer uw doel zonder de procedure bij de gewone rechter te hoeven doorlopen.


De jaarrekeningprocedure leidt u direct naar de rechterlijke instantie met kennis van zaken die de vennootschap kan bevelen de jaarrekening op de juiste wijze in te richten. Daarom is een efficiënte wijze om een geschil over de earn-out te beslechten. Hij moet echter wel tijdig ingesteld worden.


Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op!


Advocaat Ondernemingsrecht


28 weergaven

Comments


bottom of page